ภาษา:
2017
ราคา:
0 บาท
เลขสินค้า Post ID :
1491493276
Email :
seo.khaokhunmae@gmail.com
ลงประกาศวันที่ :
2017-04-06
เวลาแก้ไขประกาศ:
2017-04-06 22:41:16
ตำแหน่งสินค้าบริการ :
จำนวนคนสนใจ:
207
Messager พูดคุยสอบถาม:
ข้อความถึง:
QR code:
ติดต่อ:
02 634 3199

รายละเอียด

กว่าจะเป็น “ข้าวคุณแม่” ปลอดภัยจากสารเคมีอย่างแท้จริง
- เราเพาะปลูกด้วยวิถีทางเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสารเคมี
- ใช้เมล็ดพันธุ์ ที่ดีที่สุด ไม่มีการรมสารฆ่าแมลงกับเมล็ดพันธุ์
- เราเพาะปลูกในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและปลูกปีละครั้ง
- น้ำฝนจากฟ้าที่ตกตามฤดูกาลและแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ไม่มีการปนเปื้อน
- ปุ๋ยทำเอง ใช้มูลจากการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชหมุนเวียนอื่นๆเพื่อเพิ่มสารอาหารในดิน แทนการใส่ปุ๋ยเคมี
- ควบคุมด้วยระบบนิเวศน์หรือใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร แทนการฉีดสารฆ่าแมลง
- จัดเก็บด้วยบรรจุภัณฑ์ในแบบสูญญากาศ(Vacuum) แทนการใช้สารฆ่ามอดแมลง เพื่อให้ได้ข้าวอินทรีย์
   คงคุณภาพ หอมนุ่มอร่อย น่ารับประทาน
 
     ข้าวคุณแม่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวออร์แกนิคที่มีคุณภาพชั้นนำต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวนาที่เป็นสมาชิกกลุ่มให้ดีขึ้นภายในปี พ.ศ. 2565
 
วัตถุประสงค์
• เพื่อยกฐานะด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดีขึ้น
• เพื่อพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
• เพื่อรักษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนาไทยอีสาน
• เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายชาวนาให้เข้มแข็ง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการทำงานกลุ่ม
• ส่งเสริมเกษตรกรชาวนาให้ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
ภารกิจ
    มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณค่า ให้ความสำคัญกับการบริการและสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างจริงใจ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

แนวคิดและหลักการที่นำมาใช้
• การพัฒนาเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมชุมชนให้เข้มแข็ง
• แนวคิดการทำเกษตรแบบอินทรีย์และผสมผสาน
• แนวคิดการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
• แนวคิดชุมชนน่าอยู่

สินค้าประเภทเดียวกัน

สินค้าที่เคยดูมา